Informació escolar

LLAR D'INFANTS
Principis del primer cicle de l´educació infantil.

 • Estimular el procés de maduració i de desenvolupament dels nostres alumnes a partir del joc i de l'experimentació.
 • El català s´utilitzarà normalment com a llengua vehicular i d'aprenentatge a la llar d'infants.
 • Aplicar els principis de la coeducació, la convivència i la salut en la programació de les activitats.
 • Intercanviar regularment informació amb els pares, mares o tutors legals sobre l'evolució del procés educatiu del seu fill o filla.
 • Col.laborar en el desenvolupament ple i harmoniós de les capacitats físiques, afectives, intel-lectuals i socials dels infants.

Activitats específiques

 • Curset de natació (P2).
 • Sortida a la granja "Can Pou" a finals de curs (P2).
 • Experimentació amb elements del nostre entorn (fulles seques, capses de cartro, robes...)

Festes Populars i Celebracions

 • Castanyada (elaboració d'una coca de pinyons).
 • Nadal: Concert de nadales (P2), Tió (P1 i P2).
 • Carnaval: P1 i P2.
 • Elaboració d'una mona de Pasqua.
 • Sant Jordi: Rosa, drac, participació en el llibre Gegant de l'escola.

Festa de fi de curs

 • Festes Populars i Celebracions
  • Sant Simó.
  • La Castanyada: danses, cançons i elaboració de panellets.
  • Nadal: Concert de nadales i Tió.
  • Carnaval: Dijous Gras, Rua de Carnaval (amb visita a la Residència d'avis del barri) i la Vella Quaresma (enterrament de la sardina).
  • Elaboració de mones de Pasqua.
  • Sant Jordi: Rosa, drac, participació en el llibre Gegant de l'escola, visita a la biblioteca Pompeu Fabra, tallers d'animació lectora a càrrec dels alumnes d'ESO.
  • Graduació dels alumnes de P5.
  • Festa de fi de curs.
  • Relació amb les famílies
  • Reunions informatives d'inici de curs.
  • Conferències a càrrec de la psicòloga de l'escola.
  • Concert de nadales.
  • Representació de Titelles sobre salut i alimentació P5.
  • Entrevistes personalitzades (acció tutorial).
  • Informes escrits (desembre i juny).
  • Informe de final de curs amb lliurament personalitzat a cada família per part de la tutora.
  • Festa fi de curs.
  • Àrees d´ensenyament
  • Descoberta d'un mateix.
  • Descoberta de l'entorn natural i social.
  • Intercomunicació i llenguatges (llenguatge verbal, musical, plàstic i matemàtic).


EDUCACIÓ INFANITL
Els objectius de l'etapa de l'educació infantil es basen en l'estimulació de les capacitats físiques, cognitives i socials de l'infant. El bon desenvolupament d'aquestes capacitats facilitaran l'èxit en les etapes educatives posteriors.

Els objectius principals d'aquesta etapa són:

 • Facilitar l'adquisició d'instruments d'aprenentatge i un grau d'autonomia que els ha de permetre formar part d'una societat organitzada.
 • Afavorir la construcció d'una imatge positiva d'ell/a mateix/a, promovent l'educació de l'autoestima, la convivència i l'afany de superació. El desenvolupament d'aquestes capacitats han d'ajudar als nens i les nenes a crèixer com a persones en el món d'avui.
 • Tenir molt en compte totes les necessitats dels nostres alumnes: les emocionals i afectives, les intel.lectuals, les motrius i les de relació.
 • Col.laborar amb les famílies per garantir la continuïtat educativa necessària per a un bon desenvolupament dels infants.

Activitats específiques

 • Període d'adaptació dels infants de P3 (dues mestres a l'aula el primer mes de curs).
 • Activitats del dia a dia: el bon dia, observació del temps, els càrrecs setmanals, passar llista, data, racons simbòlics i jocs de taula.
 • Hàbits d'higiene, d'ordre, d'alimentació i d'autonomia personal.
 • Projecte interdisciplinar d'escola.
 • Activitats en petits grups dins o fora de l'aula.
 • Curset de natació.
 • Sortides.
 • Museus, anar a teatre i biblioteca pública Pompeu Fabra.
 • Colònies P4 i P5 (juny).
 • Tallers: activitats complementàries (càlcul mental, traç, expressió oral, experimentació...)
 • Introducció de l'anglès a P3.
 • Iniciació a l'informàtica a P5.
 • Treball específic d'obres d'artistes reconeguts de diferents moviments pictòrics.
 • Interès per la lecto-escriptura.
 • Etapa de consolidació de les capacitats bàsiques i de reafirmació personal.
 • Descoberta del plaer d'aprendre.
 • Investigació, reflexió, treball d'equip i esforç com a base per conèixer i comprendre el que ens envolta.
 • Importància de l'experimentació verbal, musical i plàstica.
 • Acompanyament personalitzat de l'alumne, acció tutorial, tasca compartida amb les famílies.
 • Atenció a la diversitat d'alumnes: suport (CI), grups flexibles en algunes àrees (CM i CS).

Activitats específiques

 • Projecte interdisciplinar.
 • Colònies.
 • Sortides.
 • Museus, anar a teatre i biblioteca pública .
 • Tallers: Activitats complementàries (expressió escrita, comprensió lectora, càlcul mental...).
 • Padrins d'acompanyament lector.
 • Educació Viària a 2n EP.
 • Visita als bombers a 3r EP.
 • Visita a l'hospital a 4t EP.
 • Visita Policia Municipal a 5è EP (Educació viària: bicicleta).
 • Treball de l'hort de l'escola (CI).
 • Introducció 2a llengua estrangera (francès) a 5èEP.
 • Jocs tradicionals (aualé) 6è EP.
 • Representació teatre anglès 6è.
 • Activitats amb pissarres digitals.

Festes Populars i celebracions

 • Sant Simó (CI)
 • La castanyada: danses (CI), cançons (CI), panellets (CI, CM, CS), representació teatral (CI).Nadal: Tió (CI), Concert de Nadales (CI, CM, CS).
 • Carnaval: Dijous Gras, Rua de Carnaval (amb visita a la Residència d'avis del barri) i la Vella Quaresma (enterrament de la sardina).
 • Elaboració de Mones de Pasqua (CI,CM i CS).
 • Sant Jordi: Teatre d'anglès (CM i CS), Jocs Florals (CM i CS), representació de la Llegenda de Sant Jordi (CI) i elaboració d'un llibre Gegant (CI, CM, CS).
 • Setmana Cultural: Exposicions obertes als pares.
 • Festa de fi de curs (juny).
 • Relació amb les famílies
 • Reunions informatives d´inici de curs.
 • Conferències a càrrec de la psicòloga de l´escola.
 • Entrevistes personalitzades (acció tutorial).
 • Representació / Titelles sobre salut i alimentació(1rEP).
 • Festes d'escola: concert de Nadales i festa fi de curs.
 • Visita exposició setmana cultural.
 • Notes orientatives a mitjans de cada trimestre(CS).
 • Informes escrits (desembre, març i juny).
 • Informe de final de curs amb lliurament personalitzat a cada família per part de la tutora.
 • Àrees d'ensenyament (CI, CM, i CS)
 • Llengües: catalana, castellana, anglesa i francesa (CS).
 • Matemàtica (Informàtica).
 • Coneixement del Medi Natural, Social i Cultural.
 • Artística i cultural.
 • Educació Física (Desenvolupament físic, social i hàbits saludables).
 • Educació per la ciutadania (6èEP).


ENSENYAMENT SECUNDARI OBLIGATORI
És l'etapa de consolidació i ampliació dels ensenyaments apresos a Primària.

Principis bàsics:

 • L'alumne ha de saber no només realitzar unes tasques i activitats concretes tal i com se li han ensenyat, sinó que ha de ser capaç d'afrontar tasques noves o reptes que suposin anar més enllà d'allò que ha après, reorganitzar-ho per transferir-ho a noves situacions i contextos. (Monereo/Pozo)
 • L'alumne ha de saber gestionar la informació. Saber quan, on i com buscar, ser capaç de seleccionar-la en funció dels objectius, processar-la i elaborar-la adequadament per després usar-la (escriure-la, exposar-la i aplicar-la) amb el propòsit de resoldre un problema determinat. (Monereo/Pozo)
 • L'alumne ha d'assolir les competències que afavoreixin la convivència i les relacions socials, les que tracten sobre l'autoestima i la personalitat, així com les que faciliten l'entrada al món del treball.
 • Acompanyament personalitzat de l'alumne. Acció tutorial, tasca compartida amb les famílies.
 • Atenció a la diversitat: Grups flexibles en algunes àrees.
 • Dos professors a l'àrea de matemàtiques, tecnologia (2n,3r) i física i química (2n,3r).
 • Anglès (2n) una sessió de més per fer conversa.

ACTIVITATS ESPECÍFIQUES

 • Sortides
 • Xerrades: Policia local, Mossos d'Esquadra: drogues i alcohol, ciclomotor.
 • Setmana de la ciència: del 23 al 27 d'abril.
 • Projecte interdisciplinar: La Ciència i la Tecnologia: murals, experiments, exposicions orals als alumnes de primària. (ESO)
 • Educació Física: Representacions de mímica, pessebre vivent i teatre als alumnes de primària.(4tESO), Jornades esportives (ESO), Relleus a les Pistes (ESO)
 • Laboratori químic: representacions als alumnes de primària, mostrar i explicar el material del laboratori als alumnes de 1rESO.
 • St Jordi: participació en el Llibre Gegant de l'escola, explicar contes als alumnes d'Ed. Infantil i cicle inicial de primària, assistència a una representació teatral en anglès.

RELACIÓ AMB LES FAMÍLIES

 • Reunions informatives a l'inici de curs.
 • Entrevistes amb els pares dels alumnes.
 • Exposicions setmana cultural.

FESTES POPULARS I CELEBRACIONS

 • Castanyada: panellets 1r i 2n ESO
 • Carnaval: rua, amb visita a la residència d'avis. La vella quaresma 1r i 2n ESO.
 • St Jordi: Llibre Gegant. Teatre en anglès.
 • Setmana cultural: exposicions obertes als pares.

ÀREES D'ENSENYAMENT
LLENGUA I LITERATURA CATALANA
LLENGUA I LITERATURA CASTELLNA
ANGLÈS
MATEMÀTIQUES
CIÈNCIES EXPERIMENTALS (BIOLOGIA, GEOLOGIA, FÍSICA I QUÍMICA)
TECNOLOGIA
CIÈNCIES SOCIALS, GEOGRAFIA I HISTÒRIA
EDUCACIÓ FÍSICA
MÚSICA (1r, 2n, 3r)
VISUAL I PLÀSTICA
EDUCACIÓ PER LA CIUTADANIA (3r)
ÈTICA (4t)
TUTORIA
INFORMÀTICA (WORD, EXCEL, POWER POINT,...)
PROJECTE: ENTRADA AL MÓN DEL TREBALL (4t)
TREBALL DE SÍNTESI: CREACIÓ D'UN CENTRE CÍVIC (1r)
TURISME A MATARÓ (2n)
UN CENTRE D'ART (3r)

OPTATIVES:
PRIMER: "Destreses bàsiques1" (català)
"Mapes i gràfics"

SEGON: "Comprensión y expresión"
"Llegim i entenem1"
"Narraciones de aventuras"
"L'illa misteriosa"

TERCER: "Repàs de mates"
"Geometria"
"Llegim i entenem2"

QUART: "Física i química "
"Laboratori químic"
"Photoshop"
"Disseny"
"Biologia"

ALTERNATIVA
PRIMER: "Competències bàsiques1"
"Cultura i civilització francesa"

SEGON: "Expresión oral"
"Speaking"

TERCER: "English fun"
"Narració"

QUART: "Write and sing"
"Llegir, entendre i aprendre"