Informació escolar

LLAR D'INFANTS

Principis del primer cicle de l'educació infantil.
- Estimular el procés de maduració i de desenvolupament dels nostres alumnes a partir del joc i de l´experimentació.
- Col.laborar en el desenvolupament ple i harmoniós de les capacitats físiques , afectives, intel-lectuals i socials dels infants.
- El català s´utilitzarà normalment com a llengua vehicular i d´aprenentatge a la llar d´infants.
- Aplicar els principis de la coeducació , la convivència i la salut en la programació de les activitats.
- Intercanviar regularment informació amb els pares, mares o tutors legals sobre l´evolució del procés educatiu del seu fill o filla.

Activitats específiques
- Experimentació amb elements del nostre entorn (fulles seques, capses de cartro, robes...)

Festes Populars i Celebracions
- Castanyada (elaboració d´una coca de pinyons).
- Nadal: Concert de nadales (P2), Tió (P1 i P2).
- Carnaval: P1 i P2.
- Elaboració d´una mona de Pasqua.
- Sant Jordi: Rosa, drac, participació en el llibre Gegant de l´escola.
- Festa de fi de curs.

Relació amb les famílies
- Reunions informatives d´inici de curs.
- Conferències a càrrec de la psicòloga de l´escola.
- Contacte diari amb la tutora a l´hora d´entrada i sortida.
- Informes escrits (desembre i juny).
- Informe de final de curs amb lliurament personalitzat a cada família per part de la tutora.
- Concert de nadales (P2).
- Festa fi de curs.

Àrees d´ensenyament
- Descoberta d´un mateix.
- Descoberta de l´entorn natural i social.
- Intercomunicació i llenguatges (llenguatge verbal, musical, plàstic i matemàtic).

EDUCACIÓ INFANTIL

Projecte Educatiu
Els objectius de l'etapa de l'educació infantil es basen en l'estimulació de les capacitats físiques, cognitives i socials de l'infant. El bon desenvolupament d'aquestes capacitats facilitaran l'èxit en les etapes educatives posteriors.

A l'educació infantil basem el nostre treball en el desenvolupament integral dels infants.
Potenciem l'aprenentatge competencial i l'educació emocional com a base per créixer i madurar en tots els aspectes de la seva personalitat.

Els objectius principals d'aquesta etapa són:
Facilitar l'adquisició d'instruments d'aprenentatge i un grau d'autonomia que els ha de permetre formar part d'una societat organitzada.
- Afavorir la construcció d'una imatge positiva d'ell/a mateix/a, promovent l'educació de l'autoestima, la convivència i l'afany de superació. El desenvolupament d'aquestes capacitats han d'ajudar als nens i les nenes a crèixer com a persones en el món d'avui.
- Tenir molt en compte totes les necessitats dels nostres alumnes: les emocionals i afectives, les intel.lectuals, les motrius i les de relació.
- Col.laborar amb les famílies per garantir la continuïtat educativa necessària per a un bon desenvolupament dels infants.

* Per adequar-nos a les necessitats dels nostres alumnes desenvolupem diferents metodologies:
- Entrades relaxades
- Racons d'aprenentatge: de llengua, de mates, d'experiemntació, de joc (simbolic i de taula).
- Pràxies (Per ajudar a detectar de forma precoç possibles problemes de la parla).
- Apadrinaments.
- Treball cooperatiu.

Activitats específiques
- Pràxies. Millorar les dificultats de parla i llenguatge presents en molts nens i nenes de Cicle Inicial.
- Període d'adaptació dels infants de P3 (dues mestres a l'aula el primer mes de curs).
- Rutines de l'aula: el bon dia, observació del temps, els càrrecs, passar llista, data...
- Hàbits d'higiene, d'ordre, d'alimentació i d'autonomia personal.
- Projecte interdisciplinar d'escola.
- Activitats en petits grups dins o fora de l'aula.
- Curset de natació.
- Sortides.
- Museus, anar a teatre i biblioteca pública Pompeu Fabra.
- Colònies P4 i P5 (juny).
- Tallers: activitats complementàries (càlcul mental, traç, expressió oral, experimentació...)
- Interès per la lecto-escriptura.
- Introducció de l'anglès a P3.
- Iniciació a l'informàtica a P5.
- Apadrinament lector de P5 amb 5è.
- Implementació del programa de la Generalitat de Salut Integral (SI).
- Participació en el programa de fruita i llet de l'escola patrocinat per la Generalitat.

Festes Populars i Celebracions
- Sant Simó.
- La Castanyada: danses, cançons i elaboració de panellets.
- Nadal: Concert de nadales i Tió.
- Carnaval: Dijous Gras, Rua de Carnaval (amb visita a la Residència d'avis del barri) i la Vella Quaresma (enterrament de la sardina).
- Elaboració de mones de Pasqua.
- Sant Jordi: Rosa, drac, participació en el llibre Gegant de l'escola, visita a la biblioteca Pompeu Fabra, tallers d'animació lectora a càrrec dels alumnes d'ESO.
- Graduació dels alumnes de P5.
- Festa de fi de curs.

Relació amb les famílies
- Reunions informatives d'inici de curs.
- Conferències a càrrec de la psicòloga de l'escola.
- Concert de nadales.
- Entrevistes personalitzades (acció tutorial).
- Informes escrits (desembre i juny).
- Informe de final de curs amb lliurament personalitzat a cada família per part de la tutora.
- Festa fi de curs.

Àrees d'ensenyament
- Descoberta d'un mateix.
- Descoberta de l'entorn natural i social.
- Intercomunicació i llenguatges (llenguatge verbal, musical, plàstic i matemàtic).

Ús de noves tecnologies
- Bee_bots (Inici a la robòtica des de P3.
- Preparació per la lectura a partir del Mètode Glifing a P4 i P5.
- PDI (Pissarra digital).
- Ordinadors.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Projecte Educatiu
- Etapa de consolidació de les capacitats bàsiques i de reafirmació personal.
- Descoberta del plaer d'aprendre.
- Investigació, reflexió, treball d'equip i esforç com a base per conèixer i comprendre el que ens envolta.
- Importància de l'experimentació verbal, musical i plàstica.
- Acompanyament personalitzat de l'alumne, acció tutorial, tasca compartida amb les famílies.
- Atenció a la diversitat d'alumnes: suport (CI), grups flexibles en algunes àrees (CM i CS).
- Matemàtiques manipulatives (CI).
- Treball Cooperatiu (l'aprenentatge i el desenvolupament intel.lectual té lloc a partir de la interacció amb els altres).
- Treball per projectes.
- Entrades i sortides que afavoreixin un clima escolar positiu.
- Potenciar el treball de les emocions.

Ús de noves tecnologies
- Bee_bots (Inici a la robòtica 1r i 2n).
- Entrenament lector a partir del Mètode Glifing (1r, 2n, 3r).
- Pissarra digital (PDI).
- Ordinadors.

Hàbits saludables
- Pere Flash (1r i 2n): Espectacle de Titelles per ajudar a la reflexió sobre els propis comportaments del dia a dia, patrocinat per l'Ajuntament de Mataró.
- Programa de la fruita i llet a l'escola, patrocinat per la Generalitat.
- Innovacions en l'àrea d'educació física: Activitats al Sorrall, Parc central,...
- Piscina pels alumnes de 1r i 2n de primària subvencionada per l'Ajuntament de Mataró.

Activitats específiques
- Projecte interdisciplinar.
- Colònies.
- Sortides.
- Museus, anar a teatre i biblioteca pública .
- Tallers: Activitats complementàries (expressió escrita, comprensió lectora, càlcul mental...).
- Padrins d'acompanyament lector.
- Educació Viària a 2n EP.
- Visita als bombers a 3r EP.
- Visita a l'hospital a 4t EP.
- Visita Policia Municipal a 5è EP (Educació viària: bicicleta).
- Treball de l'hort de l'escola (CI).
- Introducció 2a llengua estrangera (francès) a 5èEP.
- Jocs tradicionals (aualé) 6è EP.

Festes Populars i celebracions
- Sant Simó (CI)
- La castanyada: danses (CI), cançons (CI), panellets (CI, CM, CS), representació teatral (CI).
- Nadal: Tió (CI), Concert de Nadales (CI, CM, CS).
- Carnaval: Dijous Gras, Rua de Carnaval (amb visita a la Residència d'avis del barri) i la Vella Quaresma (enterrament de la sardina).
- Elaboració de Mones de Pasqua (CI,CM i CS).
- Sant Jordi: Teatre d'anglès (CM i CS), Jocs Florals (CM i CS), representació de la Llegenda de Sant Jordi (CI) i elaboració d'un llibre Gegant (CI, CM, CS).
- Setmana Cultural: Exposicions obertes als pares.
- Festa de fi de curs (juny).

Relació amb les famílies
- Reunions informatives d´inici de curs.
- Conferències a càrrec de la psicòloga de l´escola.
- Entrevistes personalitzades (acció tutorial).
- Festes d'escola: concert de Nadales i festa fi de curs.
- Visita exposició setmana cultural.
- Notes orientatives a mitjans de cada trimestre(CS).
- Informes escrits (desembre, març i juny).
- Informe de final de curs amb lliurament personalitzat a cada família per part de la tutora.

Àrees d'ensenyament (CI, CM, i CS)
- Àmbit lingüístic: llengua catalana, castellana, anglès i francès.
- Àmbit matemàtic: àrea de matemàtiques.
- Àmbit de coneixement del medi: medi natural i medi social i cultura.
- Àmbit artístic: visual i plàstica, música i dansa.
- Àmbit d'educació física: àrea d'educació física.
- Àmbit d'educació en valors: àrea d'educació en valors socials i cívics.


ENSENYAMENT SECUNDARI OBLIGATORI

És l'etapa de consolidació i ampliació dels ensenyaments apresos a Primària.

Principis bàsics:

  • L'alumne ha de saber no només realitzar unes tasques i activitats concretes tal i com se li han ensenyat, sinó que ha de ser capaç d'afrontar tasques noves o reptes que suposin anar més enllà d'allò que ha après, reorganitzar-ho per transferir-ho a noves situacions i contextos. (Monereo/Pozo)
  • L'alumne ha de saber gestionar la informació. Saber quan, on i com buscar, ser capaç de seleccionar-la en funció dels objectius, processar-la i elaborar-la adequadament per després usar-la (escriure-la, exposar-la i aplicar-la) amb el propòsit de resoldre un problema determinat. (Monereo/Pozo)
  • L'alumne ha d'assolir les competències que afavoreixin la convivència i les relacions socials, les que tracten sobre l'autoestima i la personalitat, així com les que faciliten l'entrada al món del treball.
  • Acompanyament personalitzat de l'alumne. Acció tutorial, tasca compartida amb les famílies.
  • Atenció a la diversitat: Grups flexibles en algunes àrees.
  • Dos professors a l'àrea de matemàtiques, tecnologia (2n,3r) i física i química (2n,3r).
  • Anglès (2n) una sessió de més per fer conversa.

DATES TRIMESTRES
1r trimestre: del 12 de setembre al 30 de novembre.
2n trimestre: del 3 de desembre al 8 de març.
3r trimestre: de l'11 de març al 5 de juny.

REUNIONS D'AVALUACIÓ:
1r trimestre: 3 i 4 de desembre.
2n trimestre: 11 i 12 de març.
3r trimestre: 10 i 11 de juny.

ENTREGA DE NOTES:
1r trimestre: 21 de desembre (indicatives setmana del 22 d'octubre).
2n trimestre: 23 de març (indicatives setmana del 29 de gener).
3r trimestre: 28 de juny (indicatives setmana del 29 d'abril).

RECUPERACIONS:
1r trimestre: 3 i 4 de desembre.
2n trimestre: 11 i 12 de març.
3r trimestre: 8 i 9 d'abril.
Extraordinària: 2 i 3 de setembre.

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT:
•DESDOBLAMENT MATEMÀTIQUES: en totes les hores i en tots els cursos de l'Eso.
•DESDOBLAMENT EXPERIMENTALS i FÍSICA I QUÍMICA: a partir de 2n d'Eso totes les hores es desdoblen.
•DESDOBLAMENTS TECNOLOGIA: 2n d'Eso en el 1r quadrimestre.
•DESDOBLAMENTS ANGLÈS/VALORS: es desdoble una de les quatre hores d'anglès en tots els cursos excepte 4t d'Eso alhora que es fa Valors amb l'altra meitat del grup.
•OPTATIVES: totes les optatives es fan amb el grup partit.
•REFORÇOS XINESOS: el grup de xinesos fan reforç tots junts els dimecres a les 11:30h i els dijous a les 9h.
•REFORÇOS: -Xavier els dilluns a les 11:30 fins les 13:30h. Dijous a les 15h.
-Odalys i Sergi de la Hoz dimecres a les 9h.